mUs;;kpF jpahfuh[Rthkp jpUf;Nfhapy; - G+i[tptuk;

Âdrç mUŸäF toÎil m«kD¡F

t.v© neu« étu« bjhif
1 fhiy  8 kâ mÃnõf« %.1000/- 
2   ghyhÃnõf« %.250/-
3   òZghŠrè %.250/-
4   rf°uehk« %.250/-
5 kÂa« 11 kâ mÃnõf« %.1000/- 
6   ghyhÃnõf« %.250/-
7 khiy 5 kâ mÃnõf« %.1000/- 
8   ghyhÃnõf« %.250/-
9   òZghŠrè %.250/-
10   rf°uehk« %.250/-
11   kŠrŸ fh¥ò %.2,000/-
12   rªjd fh¥ò %. 2,500/-
13 m«kD¡F j§f ftr« (ghthil) %.300/-
14   j§f uj« %.1,500/-

 

k‰w r‹dÂfŸ

t.v© neu« étu« bjhif
1 fhiy – 8 kâ mÃnõf« %.1000/- 
  ghyhÃnõf« %.250/-

mgpN\fq;fs :

g+i[fs fl;lzq;fs;
ghy; mgpN\fk 250.00
rf];uehkk; 250.00
G\;ghQ;ryp 250.00
tilkhiy 500.00
kQ;rs; fhg;G 2>000.00
mgpN\fk; 1>000.00
re;jd fhg;G 2>500.00
jq;fj; Njh; 1>500.00

gpurhj fl;lzq;fs :

fhiy – 09:00 kzp> kjpak; - 12:00 kzp> khiy – 06:00 kzp

tptuk fl;lzq;fs;
1 gb japh; rhjk; 150.00
1 gb vs;S rhjk; 300.00
1 gb Rz;ly; 350.00
1 gb Nfrhp 400.00
1 gb rh;f;fiu nghq;fy; 450.00
1 gb GspNahjiu 450.00
1 gb til 500.00
1 gb ntz;nghq;fy; 500.00

jpUf;Nfhapy; gpurhj :

tptuk msT fl;lzq;fs;
rh;f;fiu nghq;fy; 150 fpuhk; 12.00
GspNahjiu 150 fpuhk; 10.00
kpsF til (2) 30 fpuhk; 10.00
KWf;F (2) 25 fpuhk; 10.00
yl;L (1) 50 fpuhk; 10.00
mjpurk; (1) 40 fpuhk; 10.00

md;gspg;Gfs; :Gifg;glq;fs;

thiyagarajaswamy

thiyagarajaswamy

thiyagarajaswamy

thiyagarajaswamy

vadivudaiamman